Vlaanderen


Vlaanderen

Advies


Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.

Inter (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreet en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

NOOZO
Vlaamse adviesraad handicap is een samenwerkingsverband van 30 verenigingen van personen met een handicap. NOOZO betekent Niets Over Ons Zonder Ons: Personen met een handicap willen mee beslissen over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden. NOOZO geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.


Beeldvorming

Onaantrekkelijk.be
Deze site probeert een brede sensibilisering op gang te brengen omtrent het overmatig belang dat gehecht wordt aan het uiterlijk in contacten met mensen.

Tistje.eu (Facebook)
"Tistje is een site gemaakt door en voor een persoon met Autisme en hun omgeving. Het zijn geen korte statements, maar uitgebreide beschrijvingen die heel prettig lezen, of interessante artikels van anderen." (Sanne Lot Van Ulzen, auteur, moeder van zoon met autisme)

Belangenorganisaties

Ahosa (Facebook)
AHOSA vzw wat staat voor Anders Horen door SpraakAfzien, is een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden.
Wil via sensibilisatie de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze “onzichtbare” handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie.
Daarnaast willen ze hun leden enerzijds informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. En anderszijds lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Afasie (Facebook)
De Vereniging Afasie VZW heeft als hoofddoelen de afasieproblematiek , een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel, een ruimere bekendheid te geven. Op hun website vindt u allerhande informatie, getuigenissen en internetlinks die te maken hebben met afasie.

ALS Liga (Facebook)
Deze site van de ALS liga bevat waardevolle informatie omtrent de ziekte in al haar facetten en actuele ontwikkelingen. Met deze informatie richten ze zich tot de patiënten zelf, hun familie, hun omgeving en alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ALS te maken hebben.

Autisme Vlaanderen (Facebook)
Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Blue Assist (Facebook)
BlueAssist is een icoon dat vertrouwen biedt om hulp te vragen door mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen aan een medeburger.

Braille (Facebook)
De aanpak van de Brailleliga steunt op de bereidwilligheid om personen met een visuele beperking te begeleiden en ondersteunen opdat zij een optimale zelfstandigheid kunnen verwerven of behouden, en hun eigen keuzes kunnen bepalen.

Actief in heel België biedt de Brailleliga vzw gratis hulp en ondersteuning in diverse aspecten en fasen van het leven:

 • Sociale begeleiding en psychologische steun
 • Begeleiding en aanleren van technieken die de zelfstandigheid vergroten
 • Beroepsopleiding en -integratie, arbeidsbemiddeling
 • Culturele en vrijetijdsactiviteiten

Blijf Actief Wonen (Facebook)
Blijf Actief is het eerste platform "voor en door" ouderen en personen met een beperking, die zo actief mogelijk willen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Braille Op Blad
Met wat specifieke aandacht kunnen alle mogelijke overheidsinstellingen, firma's, verenigingen en particulieren hun berichten zodanig opstellen zodat de personen met visuele beperkingen deze informatie uiteindelijk zelfstandig mogen lezen.

Epilepsie liga (Facebook)
In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Fibroveerke (Facebook)
Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt.
Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen een "nieuw" leven.

Gezinsbond (Facebook)
Heeft in gans zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Grip vzw (Facebook)
Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

Hospichild (Facebook)
Hospichild.be is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Hubbie (Facebook)
Hubbie is een Brusselse organisatie die mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken, leren ontspannen & vrije tijd. Dit doen we in ons activiteitencentrum, met mobiele begeleiding én in onze verschillende leefgroepen in het Brusselse.

Kimbols (Facebook)
site gericht op personen met een visuele beperking

Liever Thuis (Facebook)
De vzw Liever Thuis LM, gegroeid uit de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, richt zich tot iedereen die problemen ondervindt, of dreigt te ondervinden, binnen de thuiszorgsituatie. Zij werken vanuit een mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Muco (Facebook)
Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose

Spierziekten Vlaanderen (Facebook)
Spierziekten Vlaanderen, de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA/spierziekte) en hun naasten. Zij zorgen o.a. voor Lotgenotencontact, uitwisselen van tips en ervaringen, vormingsdagen,…

Okra Zorgrecht (Facebook)
Bij OKRA-ZORGRECHT kunnen (zorg-) gebruikers en mantelzorgers terecht met hun problemen en vragen.

Participatie Autisme (Facebook)
De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

Onze Nieuwe Toekomst (Facebook)
Onze Nieuwe Toekomst is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Het is een beweging die vooral wil laten zien dat personen met een verstandelijke beperking ook mensen zijn met eigen mogelijkheden en dat ook zij rechten hebben die moeten worden verdedigd.


Over Hoop (Facebook)
vereniging voor families van jonge verkeersslachtoffers

Persephone vzw (Facebook)
vereniging voor vrouwen met een handicap

Stan Trefpunt Verstandelijke Handicap vzw (Facebook)
vereniging voor personen met een verstandelijke handicap

Verwijzers platform
Vlaams platform van verwijzende instantie voor personen met een handicap

Vlaamse Patiënten Platform (Facebook)
Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen. Het VPP streeft naar toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving.

Voluntas (Facebook)
centrum voor gezinnen en personen met een handicap

WVA vzw
Westhoek Vrijetijd Anders – of WVA – is een vrijetijdszorgorganisatie met een specifieke werking in de Westhoek.

Samana
Samana heeft als doel de weerbaarheid van chronisch zieke en zorgbehoevende mensen en hun mantelzorgersis een vereniging van chronisch zieke mensen en mantelzorgers


Zit Stil (Facebook)
Vlaamse vereniging voor ouders van kinderen met aandachtstoornissen, impulsief en overbeweeglijk gedrag


Zoi (Facebook)
ZOI vzw - is de afkorting van Zelfhulpgroep voor mensen met OSTEOGENESIS IMPERFECTA (OI). ZOI vzw heeft zich als doel gesteld om aan ervaringsuitwisseling en onderlinge steun tussen mensen met OI en hun familieleden te bevorderen, informatie te verstrekken aan belanghebbenden en waar nodig mensen passend door te verwijzen en het onderzoek naar OI en OI gerelateerde onderwerpen te stimuleren.

Beleid

Bestuurszaken
Site van de Vlaamse administratie.

UNIA (Facebook)
Site van het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Flanders Care (Facebook)
Flanders' Care is één van de voornaamste pijlers van Vlaanderen in Actie (ViA). Met Flanders' Care heeft de Vlaamse overheid als doel innovatieve doorbraken te realiseren in alle vormen van zorg.

Inter (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

Gelijke Kansen
Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil de achterstellingmechanismen en discriminaties tegengaan. Het wil ze zichtbaar en bespreekbaar maken, ze bestrijden en de totstandkoming van nieuwe mechanismen voorkomen.

Hierbij heeft het oog voor verschillen tussen sociale groepen (diversiteit) en ook voor de individuele ontplooiing en ontwikkeling van mensen (emancipatie) binnen die groepen, waarbij niemand wordt uitgesloten (non-discriminatie) en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de onderlinge samenhang (solidariteit)
Vandaar dat je op deze site van de Vlaamse overheid informatie kan terugvinden in verband met :

 • discriminatieklachten
 • toegankelijkheidsadvies
 • databank Toegankelijk Vlaanderen
 • expertendatabank
 • projectsubsidies
 • het Vlaams gelijkekansenhuis

Gezonde Gemeenten (Facebook)
Op deze site vindt u een antwoord op de vraag: Welke gezondheidsacties kunnen we in onze gemeente of wijk organiseren? Daarnaast vindt u voor elk gezondheidsthema en elke doelgroep een uit te kiezen programma

Perspectief 2020
Deze website werd ontwikkeld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in nauw overleg met de veranderingsmanager Jean-Pierre Vanbaelen en het kabinet van Vaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen.

VIPA (Facebook)
Als agentschap van de Vlaamse overheid verleent het VIPA financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren

Vlaanderen Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Facebook)
Website van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. binnen de Vlaamse overheid


VVSG (Facebook)
site van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten – Vlaanderen

Weliswaar (Facebook)
Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector zelf.

Bestaande Gemeentelijke Initiatieven

Genk Personen Met een Handicap
Website van de stad Genk omtrent personen met een handicap.

GATAB
Dit is de website van toegankelijk Heusden-Zolder. GATAB- Staat voor de gemeentelijke adviesraad voor toegankelijkheid en aanpasbaar bouwen
Op de website vind je alles terug over toegankelijkheid van gebouwen of diensten zoals officiële diensten, middenstand, toerisme/vrije tijd, sport, jeugd en religie-cultuur. Zo komt u te weten of er een parking voor mindervaliden is, of een zaak toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker, …

Gent: Samenleven, Welzijn en Gezondheid
In deze rubriek vindt u een overzicht van de ondersteuning die steden Genk en Gent aanbieden voor personen met een handicap.

Toegankelijk Kortrijk
Kortijk waakt over de belangen voor personen met een handicap zowel binnen haar eigen organisatie en dienstverlening, als extern.
In samenwerking met externe partners (netwerk toegankelijkheid) en de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap worden prioriteiten en acties gepland.

Leuven Toegankelijk (Facebook)
De adviesraad toegankelijkheid van de Stad Leuven is sinds januari 2008 erkend als officiële stedelijke adviesraad. Deze adviesraad, samengesteld uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de brede sector van en voor personen met een handicap, adviseert zowel het college en de gemeenteraad als de stadsdiensten over alles wat met toegankelijkheid te maken heeft. De stad legt nieuwe plannen van onder meer straten en gebouwen aan de adviesraad voor, zodat zij hierover advies kunnen verlenen. Daarnaast nemen ze zelf initiatieven die een grotere toegankelijkheid kunnen genereren.

OCMW Maldegem
Het beleidsplan voor personen met een beperking is een onderdeel van het Sociaal Beleidsplan van de Gemeente Maldegem en het OCMW van Maldegem. Dit heeft oa de oprichting van een 'meldpunt toegankelijkheid' en de aanwerving van een 'inclusieambtenaar' tot gevolg gehad.

Tackling Social Exclusion
In het TSE project werken de steden Gent (B), Rotterdam (NL) en Southampton (UK) samen. Ze zoeken naar innovatieve methoden om de sociale exclusie aan te pakken. Het doel is de steden voor iedereen toegankelijk te maken.

Waregem (Facebook)
Het publiek op de Waregem Koerse Feesten is zeer divers: jong en oud, mobiel en iets minder mobiel.
Daarom draagt het stadsbestuur er zorg voor dat iedereen ter plaatse kan raken en kan deelnemen aan het feestprogramma.

Beurzen

Kangoerebeurs (Facebook)
De kangoeroebeurs is er voor kinderen en jongeren met een beperking en voor iedereen die met hen in contact komt.
U vindt ook allerhande informatie over therapie, dagopvang, school … die aan de noden van uw kind/jongere beantwoorden.

Reva (Facebook)
Informatiebeurs voor mensen met een beperking
Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA vindt u zeker de juiste oplossing! Daar zorgen de 150 exposanten of een deelname aan een van de studiedagen of workshops voor.

Relife Limburg (Facebook)
Deze unieke editie van 50+Expo en ReLife Limburg is samengebracht om u als bezoeker mogelijkheid te geven de interessante producten en diensten van diverse standhouders te kunnen ontdekken in de Limburghal in Genk.


Cultuur

Cultuurnet (Facebook)
CultuurNet Vlaanderen startte in 2010 een project om de deelname aan het cultuur- en vrijetijdsleven door mensen met een handicap te vergemakkelijken door middel van slimme vrijetijdsagenda's die het brede vrijetijdsaanbod filteren op (fysieke) toegankelijkheid

Herita (Facebook)
Herita motiveert mensen van alle leeftijden om hun verleden actief te beleven. Herita nodigt je uit voor erfgoedactiviteiten, organiseert Open Monumentendag en maakt historische sites opnieuw toegankelijk. Enkel op die manier kan je volgens de vzw een band met je rfgoed opbouwen en apprecieer je het nog meer.

Koor & Stem (Facebook)
Organisatie voor vocale muziek. Drie Vlaamse koorfederaties, uitgevers van het tijdschrift StemBand, bieden onder andere koorcoaching, vorming, en hulp bij de inclusie van personen met een beperking…

Sociaal Cultureel.be (Facebook)
Site van het Agentschap voor sociaal-cultureel werk voor jongeren en Volwassenen

Muziekmozaïek (Facebook)
Organisatie voor de promotie van folk- en jazzmuziek en aanverwante genres. Organistor van oa. het Gooikoorts volksmuziekfesitval en internationale jazzwedstrijd B-Jazz. Uitegever van het tijdschrift Folk en het tijdschrift Jazzmozaïek. Bij iedere activiteit houden wij rekening met personen met een beperking.

Kenniscentra

Aditi vzw
Aditi vzw is een ledenorganisatie die advies, informatie en ondersteuning geeft betreffende seksualiteit, aan personen met een handicap en hun netwerk.

Fietsadviescentrum
Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven.

G-sport Vlaanderen (Facebook)
G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport. Door samenwerking binnen en buiten de G-sportsector zien we erop toe dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om G-sport zo ruim mogelijk te stimuleren en integreren in de samenleving

Blijf Actief Wonen (Facebook)
Blijf Actief is het eerste platform "voor en door" ouderen en personen met een beperking, die zo actief mogelijk willen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

CM (Facebook)
Naast een breed gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg en ziekte en behandeling, heeft de CM ook een uitgebreid en specifiek aanbod voor personen met een handicap ontwikkeld.

Comalso (Facebook)
Als u bij de geboorte, door ziekte of ongeval, handicap niet meer kan spreken, biedt het Belgische Centrum voor ondersteunende en alternatieve communicatie verschillende altenatieve communicatie middelen zoals gebaren, symbolen, spraaksynthese ...aan.

Cretecs
Cretecs streeft naar een optimale expertiseopbouw en kennisverspreiding van thema's binnen zorgtechnologie en willen bijdragen aan de maatschappelijke visie op die thema's.
Het toenemende aantal zorgvragers in combinatie met het afnemend aantal zorgverleners vereist dringend oplossingen! Cretecs zet zorgtechnologie als oplossing in de kijker.

Demos (Facebook)
Demos ijvert voor vernieuwing en verdieping van participatie van kansengroepen aan cultuur, sport en jeugdwerk. De organisatie vertrekt steeds vanuit de leefwereldperspectieven van kansengroepen, en plaatst deze in relatie tot een democratisch ideaal. Om deze doelstelling te realiseren heeft Demos een permanente, duurzame maar dynamische aandacht voor het detecteren en analyseren van participatiedrempels.

Handicap Ambulant
Diensten voor Ambulante begeleiding van personen met een handicap.

Hint Oost-Vlaanderen
HINT is een onafhankelijke informatiedienst.
Iedereen kan er terecht met vragen die op één of andere manier gaande van vrije tijd, sport, vakantie, vervoer voor personen met een handicap, tegemoetkomingen en tussenkomsten, woonvormen, de ruime hulp- en zorgverlening, werk, ..... Zij richten zich zowel tot personen met een handicap, diensten, studenten, scholen, bedrijven, voorzieningen, ...
Alle thema's kunnen aan bod komen.

Infonah (Facebook)
Deze website heeft tot doel om zoveel mogelijk initiatieven m.b.t. NAH in Vlaanderen te verzamelen en een gids te zijn voor mensen die persoonlijk, in hun directe omgeving of professioneel te maken krijgen met NAH, een niet-aangeboren hersenletsel.

Life Quality Services
Life Quality Services zijn diensten voor een betere levenskwaliteit en services op mensenmaat. Life Quality Services verzorgt de coördinatie van een ruime waaier van diensten om de gewenste levenskwaliteit te verzekeren.
Het gaat om diensten als thuisverpleging, huishoudelijke hulp, tuinonderhoud maar ook andere comfortservices en ondersteuning bij persoonlijke administratie en financiële planning.

Move To Improve (Facebook)
Move To Improve is een ondersteuningsfonds voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen. Het doel van dit fonds is het optimaliseren van de zorgen voor deze kinderen.

Multiplus
Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen.
Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Participate Autisme (Facebook)
De vzw Participate stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering.
De vzw telt inmiddels 11 Belgische partners, van wie er 10 in autisme gespecialiseerd zijn.

Revalidatie.be
De revalidatiecentra die deel uitmaken van de federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw bevinden zich op de tweede lijn van de gezondheidszorg. Dit betekent dat men er enkel terecht kan op voorschrift van een verwijzende arts. Dit kan een schoolarts, huisarts of specialist zijn.
In dit computertijdperk kiest de federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw ervoor om u snel en goed te informeren over het hulpverleningsaanbod van haar leden.

Rondpunt (Facebook)
Rondpunt wil bijdragen tot een goede opvang van iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij een verkeersongeval. Rondpunt informeert en ondersteunt verkeersslachtoffers, hun omgeving en de nabestaanden van overleden slachtoffers. Rondpunt biedt advies aan professionals en stimuleert samenwerking tussen professionele sectoren. Rondpunt sensibiliseert en vraagt aandacht voor de vele gevolgen van een verkeersongeval. Zodat mensen zich beter bewust zijn van de invloed van een ongeval op iemands leven.

Inter (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreet en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

Ouders Voor Inclusie (Facebook)

Wanneer men de inclusiegedachte concreet wil maken, stoot men vaak op drempels.
Vandaar dat op initiatief van 'ouders voor inclusie' en met steun van de vlaamse overheid het Steunpunt voor inclusie werd opgericht.
Het Steunpunt voor inclusie stelt zich tot doel

 • informatie aanbieden aan ouders;
 • inventariseren van barrières bij het inschrijven van een kind in de reguliere school;
 • concrete ondersteuning aanbieden aan kinderen en ouders in inclusiesituaties, hen coachen en bemiddelen bij startende of reeds lopende inclusiesituaties;
 • participeren aan het beleidsvoorbereidend werk rond het tweedelijns inclusienetwerk dat de overheid wil uitbouwen.

Om deze doelstellingen te realiseren verzorgen twee projectmedewerkers de dagelijkse werking van het Steunpunt in nauwe samenwerking met een stuurgroep van ouders en een begeleidingsgroep samengesteld uit ouders, een vertegenwoordiger van de Vakgroep Orthopedagogiek UGent, GRIP, docenten voor inclusie en een juridisch raadgever.

Toegankelijk.be
Het Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen wil toegankelijkheid en Universal Design meer ingang laten vinden in de dagdagelijkse bouwpraktijk van publiek toegankelijke gebouwen. De doelstelling van het project is om via netwerking informatie en kennis uit te wisselen en innovatieve oplossingen tot stand te laten komen die toegankelijkheid en bouwtechnische eisen met elkaar verzoenen. Concreet gebeurt dit door met verschillende actoren aan tafel te gaan zitten waaronder architecten, aannemers, producenten, bouwheren en overheidsinstanties.

VZW Op Maat (Facebook)
VZW OP MAAT is gestart begin 2011 als 'zorg - op - maat' in kader van het toekennen van persoonlijke assistentiebudget voor mensen met een beperking.

Wai Not (Facebook)
WAI-NOT is een initiatief dat internet toegankelijk wil maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kinderen

Centrum Inclusieve Kinderopvang 't Stationnetje (Facebook)
’t Stationnetje in Gits (Hooglede) heeft jarenlange ervaring in de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Deze expertise wordt ingezet om andere opvanginitiatieven in de zorgregio Roeselare te ondersteunen in het inclusief werken. Zowel voorschoolse als buitenschoolse opvanginitiatieven, zowel in gezins- als in groepsverband...

Move To Improve (Facebook)
Move To Improve is een ondersteuningsfonds voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen. Het doel van dit fonds is het optimaliseren van de zorgen voor deze kinderen.

Villa Clementina (Facebook)
Geïntegreerde en inclusieve dagopvang voor jonge kinderen met en zonder beperking.
Vanaf 2013 biedt Villa Clementina jonge kinderen van 0 tot 6 jaar met én zonder beperking een geïntegreerd kinderdagverblijf in een huiselijke en groene omgeving. Ook kinderen met een ernstig meervoudige beperking die niet in de reguliere (kinder) opvang terecht kunnen, zijn welkom

Koepelorganisaties

CM (Facebook)
Naast een breed gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg en ziekte en behandeling, heeft de CM ook een uitgebreid en specifiek aanbod voor personen met een handicap ontwikkeld.

De Verenigde Verenigingen
De Verenigde Verenigingen is een samenwerkingsverband van en voor middenveldorganisaties in Vlaanderen. Dit samenwerkingverband werkt aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen met raad en daad te ondersteunen, het beleid te beïnvloeden en verenigingen bij het grote publiek en doelgroepen te promoten.

Fedos (Facebook)
De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke sociaal-culturele koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking.

KVG (Facebook)
Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar 'kwaliteit van bestaan' en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Okra (Facebook)
OKRA is de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen.

Seniorennet (Facebook)
Senioren, de actieve 50-plussers vinden hier informatie speciaal voor senioren: mailgroepen, forum, nieuws, gezondheid, contact, pc hulp, reizen,...

Steunpunt Lokale Netwerken
Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) vertegenwoordigt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren
Samen met al haar leden legt het SLN de focus op duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit, in het bijzonder voor werkzoekenden en werknemers die nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Vanuit het streven naar een evenredige arbeidsdeelname zetten we in op het creëren van gelijke kansen en diversiteit.

VFG
VFG zet sterk in op gemeentelijk beleid en streeft naar meer en goedwerkende adviesraden voor personen met een handicap.

Vlaamse Seniorensite (Facebook)
Bron van inspiratie – entertainment en ontspanning voor medioren en senioren.

Vlaams Patiënten Platform (Facebook)
Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen. Het VPP streeft naar toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving.

Vlaams Welzijnsverbond (Facebook)
Vlaams Welzijnsverbond is 700 aangesloten voorzieningen, 26000 personeelsleden, 3600 onthaalouders, 10000 vrijwilligers en 105000 kinderen, volwassenen en hun gezinnen! Kernopdrachten zijn informatie en advies aan aangesloten leden, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging.

VVSG (Facebook)
Site van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten - Vlaanderen.

Dienstencentrum GID(t)S (Facebook)
Dienstencentrum GID(t)S vzw is een organisatie met hoofdzetel in Gits (Hooglede) – West-Vlaanderen. Zij creëert kansen met en voor mensen met een beperking op het vlak van zorg, onderwijs en tewerkstelling.

Mobiliteit

Autodelen / Avira (Facebook)
Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om de beurt gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Recent werd AVIRA (Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s) waarbij rolstoelvriendelijke wagens gedeeld worden met de bewoners van een voorziening en de buurt opgericht.

Gehandicapten Parkeerplaatsen.nl
Deze site geeft een overzicht van de voorbehouden en aangepaste parkeerplaatsen in de Benelux, Duitsland en Engeland.

Meer Mobiel
Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, kortweg Enter, wil met deze site het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker maken voor personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.

My Add On (Facebook)
My Add On ontwikkelt innovatieve en trendy producten om krukken, rolstoelen en rollators comfortabeler, praktischer en mooier te maken.

Op Trot (Facebook)
Bij Op Trot is de camper of scooter een ticket naar een geweldige ervaring waarbij je zelf aan het stuur zit. Dit in combinatie met degustaties en mysteriespelen op wielen. Beleven, relaxen, proeven of spelen in het Hageland of de wijde wereld.

Red De Stoep (Facebook)
Je verplaatsen in de stad... je denkt er waarschijnlijk niet of nauwelijks over na Voor ongeveer 20% a 25% staat de stad vol.

TES GO (Facebook)
Deze site geeft aan waar op Europese snelwegen personen met een beperking kunnen worden geholpen bij het tanken, beschikken over toegankelijke eetgelegenheden, de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van aangepaste slaapplaatsen.

VSV (Facebook)
De VSV probeert als verkeerskundig vormingscentrum om de kennis over de toegankelijkheid van het openbaar domein aan de wegbeheerders (voornamelijk locale besturen) door te geven.

Handicapp 'Tussen Leven & Nood' (Facebook)
Is een site van een succesvol man die na een verkeersongeval op zoek ging naar hulp. Hij wil het
resultaat van zijn zoektocht delen met iedereen die ook zoek moet naar een 'nieuw' - 'ander' leven na een (verkeers-)ongeval.


Ondersteuning Thuis

Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor (Facebook)
't Spoor biedt ondersteuning aan ouders van baby’s met een andere start (vroeggeboorte…), aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro-)motorische beperking of niet aangeboren hersenletsel. ‘t Spoor biedt ook zorgconsulentschap aan minderjarigen en hun budgethouders binnen het Persoonlijk Assistentie Budget. De thuisbegeleider geeft informatie over alle levensdomeinen. De dienstverlening is mogelijk in de hele provincie West-Vlaanderen vanuit drie antennepunten: Gits, Kortrijk en Brugge.

PASVU (Facebook)
PASVU (Persoonlijke Assistentie Voor U) stelt persoonlijke assistenten te werk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking in heel West-Vlaanderen. PASVU garandeert assistentie 365 dagen per jaar, dus ook vervanging bij ziekte van jouw assistent. De dienstverlening is georganiseerd vanuit drie antennepunten: Gits, Kortrijk en Brugge.

Centrum Consult Dominiek Savio (Facebook)
Centrum Consult is er voor elke persoon met een beperking die problemen ervaart in zijn dagelijks functioneren én voor zijn omgeving (familie, professionele ondersteuners ... ) - hoofdzakelijk in West-Vlaanderen. Problemen kunnen er zijn op vlak van: zelfredzaamheid, wonen, communicatie, mobiliteit, hulp door mantelzorgers of hulpverleners. Het team van Centrum Consult bekijkt jouw vraag en zoekt naar een oplossing. Die kan heel divers zijn. Bv. een hulpmiddel gebruiken, jouw omgeving aanpassen.

Health 2 work (Facebook)
Health 2 work is een bedrijf gespecialiseerd in ergonomisch zorg-hulpmiddelen.


Organisaties Allerlei

De Wakkere Burger (Facebook)
De Wakkere Burger vzw is een beweging die de participatie van burgers aan het beleid stimuleert. Met campagnes, adviezen, begeleiding en vormingsactiviteiten proberen ze een nieuw publiek te bereiken en de bestaande participanten te ondersteunen.

Hulporganisaties.be
Deze site heeft vele links over hulporganisaties, die er voor je zijn als het echt het hardst nodig is en dit zowel voor volwassenen als kinderen.

Magenta Project (Facebook)
Zorg-werk-leven balans voor ouders met een zorgenkind.

Kinsbergen vzw
'De vzw Gouverneur Kinsbergen - Gehandicaptenzorg provincie Antwerpen heeft als doel bij te dragen tot het welzijn, de maatschappelijke integratie en de zorg voor personen met een beperking.

Welzijnszorg (Facebook)
Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten we jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op, trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan.

Zelfhulp.be (Facebook)
Site van het trefpunt zelfhulp Vlaanderen.

Zorgzoeker
Op Zorgzoeker vindt u gezondheids- en welzijnsgegevens uit Brussel & Vlaamse Rand.

Hart Voor Handicap
Hart voor Handicap, het vroegere Sinterklaasfonds, wil door het financieel ondersteunen van innovatieve projecten in de zorg voor mensen met een beperking goede praktijken van empowerment en burgerschap (volwaardig deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten) stimuleren.

Overheidsinstellingen

De Sociale Kaart
De sociale kaart is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord moet bieden op de hulpvraag van een cliënt. Welke organisaties voldoen aan de hulpvraag? Wat zijn de specificaties van die organisaties? Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?

Fonds voor Medische Ongevallen (Facebook)
Het Fonds voor de Medische Ongevallen - of kortweg het FMO - staat ter beschikking voor personen die menen schade te hebben geleden.
Als gevolg van gezondheidszorg en hieromtrent een advies en een vergoeding willen.

G-Sport Vlaanderen (Facebook)
"G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen met een handicap op een duurzame manier laten sporten of op een gezonde manier in beweging brengen." Iedereen met interesse in de G-sportwereld kan terecht bij het Steunpunt G-sport Vlaanderen.

De medewerkers antwoorden zo goed mogelijk op alle vragen of verwijzen u door naar de juiste organisatie.

Directie-Generaal Personen met een Handicap
De Directie-generaal Personen met een handicap kent tegemoetkomingen toe aan volwassenen: de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Ze levert ook attesten en parkeerkaarten af. Ten slotte voert ze medische onderzoeken uit met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag.

Diversiteit Belgium.be
Portaal site van m.b.t. het gelijke kansen en diversiteitsbeleid binnen de federale overheid.

Hulpmiddeleninfo
Deze website van het KOC (Kenniscentrum Hulpmiddelen) van het VAPH biedt Tips en richtlijnen bij de keuze van oplossingen voor problemen met dagelijkse activiteiten, verplaatsingen, computergebruik, communiceren, ...

Premiezoeker
Premiezoeker zorgt ervoor dat u premies in 3 stappen zijn aangevraagd. wanneer u gaat huren · kopen · bouwen · verbouwen · en investeren in groen.
In stap 1 komt u te weten welke premies er zijn in uw gemeente.

Provincie Antwerpen Welzijn
Site van provincie Antwerpen.

Rechtenverkenner
De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten voor ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...

RIZIV (Facebook)
Het RijksInstituut voor Ziekte en Invaliditeits Verzekering -kortweg RIZIV - organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België.
Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Inter (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreet en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

Selor (Facebook)
Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leestoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

VAPH (Facebook)
Site van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Vlaamse Ombudsdienst (Facebook)
De Vlaamse Ombudsdienst heeft van de wetgever o.a volgende opdrachten mee gekregen. 

Indien nodig kan hem dus zeker contacteren.

 • klachten onderzoeken en bemiddelen
 • doorverwijzen
 • voorstellen en aanbevelingen formuleren
 • Meldingen van klokkenluiders onderzoeken en de klokkenluiders beschermen

Vlaanderen Welzijn en Gezondheid
Website van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. binnen de Vlaamse overheid.

Vlibank
In Vlibank vindt u informatie over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis. U kunt de gegevens (naam, brochure, prijs, handelaar ...) raadplegen.

Zorg en Gezondheid
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

Sport

ST4ALL (Facebook)
De kern van het project is het toegankelijk maken van sportactiviteiten voor iedereen, gericht op:

 • Jeugdbegeleiders en medewerkers die sportactiviteiten organiseren die deel uitmaken van vrijetijds– en recreatieve activiteiten binnen (inclusieve) jeugd– en sportorganisaties.
 • Huidige trainers in sport en lichamelijke opvoeding in het buitengewoon onderwijs, inclusieve scholen of het gewone onderwijs.
 • Familieleden die buiten schooltijd ook sportactiviteiten willen doen met hun kinderen met een beperking en de vaardigheden van hun kinderen omarmen in plaats van op hun beperking te focussen.
De volgende producten worden ontwikkeld:
 • Database van inclusieve sportbeoefening in scholen en jeugdorganisaties
 • Ontwikkeling van ST4ALL leerplan & lesmateriaal
 • Mobiele en online zelfevaluatie-tool om de sporttrainer te ondersteunen in het evalueren van het bestudeerde lesmateriaal
 • Applicatie voor mobiel leren geïntegreerd via een online leerplatform

Anvasport (Facebook)
VZW ANVASPORT richt zich tot andersvaliden die aan sport willen doen. Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het instandhouden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve aktiviteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten

De Axaloti
Dit zwembad is gelegen in Moortsele, aan de rand van de Vlaamse Ardennen , in een rustige omgeving met uitzicht op een natuurgebied.Het belevingszwembad wil personen met een beperking de mogelijkheid geven te zwemmen in een aangepast zwembad van +33°c.

De Kade (Facebook)
Vakantiewijzer is een dienstverlening die individuele vakanties op maat van personen met een beperking beoogt. Zij luisteren wat de persoon met een beperking nodig heeft om samen met zijn gezin, familie, netwerkt,... te kunnen genieten van vakanties. Zij werken samen met vakantieverblijven waar zowel mensen met als zonder beperking welkom zijn, en voorzien, indien nodig, ter plaatse medische ondersteuning, hulpmiddelen, assistentie bij een uitstap, een toegankelijke infobrochure over de omgeving.


Koninklijke Dovensport Antwerpen (Facebook)
Koninklijke Dovensport Antwerpen

Dolfijntje Willebroek (Facebook)
Zwemmen is gezond. Doch voor mensen met een hersenletsel is dit niet altijd zo vanzelfsprekend.
Het Dolfijntje in Willebroek is een zwemparadijs vol snoezelwater en zachte muziek. Typische kenmerken van een IE zwembad.

Ethics and Sport
ICES vzw wil de brede sportwereld stimuleren tot een ethische bewustwording, door het realiseren van een kenniscentrum, waarbinnen informatie vergaard en verspreid wordt, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over sportethiek, op good practices en waarbij begeleiding en opleiding voorzien worden voor alle actoren en stakeholders die het sportgebeuren gestalte geven.

G-Lymnastiek (Facebook)
Wil kinderen en jongeren, ongeacht hun beperking, op een speelse, interactieve en creatieve manier aan te zetten tot sport.Binnen G-lymnastiek ligt de focus op dans en gymnastiek. Binnen de rolstoelgroep ligt vooral de nadruk op het bewegen. Hierbij werkt men voornamelijk aan rolstoelvaardigheden en komen er eveneens elementen van dans en gymnastiek in de rolstoel aan bod.

G-Voetbal Puurs
G voetbalploeg Puurs Excelsior RSK wil door, tegen g- ploegen en tegen ploegen uit het ‘gewone’ circuit, voetbal te spelen de integratie van personen met een beperking bevorderen.

Belgian Paralympic Committee (Facebook)
Het Belgian Paralympic Committee wil de Paralympische atleten de mogelijkheid bieden om uit te blinken en via hun sportprestaties een bron van inspiratie te zijn voor de Belgische maatschappij. Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en is erkend door het International Paralympic Committee. Het Belgian Paralympic Committee heeft twee leden : Parantee-Psylos vzw en Ligue Handisport Francophone asbl.


Psylos  (Facebook)
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

S-Sportrecreas (Facebook)
De sportfederaties S-Sport en Recreas slaan de handen in elkaar en vormen vanaf 1 januari 2017 S-Sport // Recreas vzw, een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde multisportfederatie.

Onder het motto 'Iedereen beweegt mee. Altijd' organiseren zij een gevarieerd, toegankelijk en uitnodigend sportaanbod waarbij ze zich in de eerste plaats richten naar actieve 50 plussers en personen met een handicap

To Walk Again (Facebook)
De nieuwste telg binnen de Sporta-groep is de vzw To Walk Again, de organisatie die werd opgericht door Marc Herremans, de bekende triatleetkampioen die in 2002 tijdens een trainingsrit ten val kwam en verlamd geraakte. Met de overname van de vzw garandeert Sporta dat mensen met een fysieke beperking onder deskundige begeleiding van sportbeoefening kunnen genieten en hun gezondheid kunnen bevorderen.

GIDOS (Facebook)

GIDOS is een sportvereniging uit Gits (Hooglede) met een recreatief en een competitief aanbod. Tot het sportaanbod behoren: boccia, bowling, dansen, e-hockey, h-hockey, tafeltennis, voetbal en zwemmen.

Kurt Deklerck (Facebook)
Site van de Belgisch- Europees en Wereld rolstoelsnooker en pool kampioen

Fietsadviescentrum (Facebook)
Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven. 

 


Werken

Autimatic
Autimatic verbindt werkgevers met mensen met autisme. Hoewel ze vaak over veel talent beschikken, vindt deze groep toch moeilijk zijn weg naar de arbeidsmarkt. Bedrijven, vzw's en overheden kunnen een beroep doen op hun diensten voor digitale content, administratieve support en kantoorautomatisering. Deze maatschappelijk verantwoorde uitbesteding vormt een prima alternatief voor het werken met freelancers of duurdere commerciële organisaties.

Diverscity (Facebook)
Onder het motto 'Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid' geeft de sector lokale besturen een concrete invulling aan de engagementen opgenomen in het sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse regering.

Empower
Wil bedrijven, organisaties en openbare besturen informeren, adviseren en
begeleiden in hun diversiteitsmanagement.

Fegob
12 Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling hebben zich verenigd in een federatie, FeGOB. Zij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van personen met een arbeidshandicap.

Synkroon (Facebook)
Synkroon richt zich naar werkgevers, werknemers en werkzoekenden om een duurzame tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap te realiseren

Hazo vzw (Facebook)
Hazo vzw wat staat voor Handicap Zelfstandig ondernemend wil onder de het motto "Talent overwint drempels" zorgen voor ondersteuning voor - en door - ondernemers met een lichamelijke beperking.

HRM en Diversiteit
Deze site verzamelt meest interessante fiches, brochures, tools... om werkgevers in staat te stellen om op de meest efficiënte wijze hun HR-beleid uit te bouwen.

Igo (Facebook)
Is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, actief in het arrondissement Leuven

Ikgaervoor.be (Facebook)
Op 1 december 2011 lanceerde de Vlaams Overheid i.s.m. de Vlaamse provincies de campagne 'Een zorgjob: ik ga ervoor'. Spil van de campagne is de website www.ikgaervoor.be. Deze site is hét trefpunt voor al wie in zorg wil werken of een zorgopleiding wil volgen. Gezien heel wat zorgvoorziening van lokale overheidsbesturen zijn is deze link naar ons aanvoelen dan ook zeer waardevol.

Jobcentrum
Het Jobcentrum maakt deel uit van Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven. Zij vertalen dit in een veelzijdig aanbod waarbinnen hun opdracht zich vooral situeert op het vlak van coaching bij het zoeken naar en het behouden van tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Vandaar dat zij, binnen de provincie West-Vlaanderen, oa. werkenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt maatschappelijk en sociaal integreren via trajecten van opleiding, loopbaanbegeleiding en bemiddeling.

Passwerk (Facebook)
Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid in voor het testen van software.

PPG
P.P.G. maakt deel uit van het Verbond Sociale Ondernemingen
Vanaf 1 januari 2012 bundelen Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw, Management Ondersteuning Sociale Ondernemingen vzw en CAW-Federatie vzw hun krachten onder de naam Federatie Sociale Ondernemingen vzw (FSO vzw).
De opdrachten van de vroegere PPG vzw, MOSO vzw en CAW-Federatie vzw zijn geïntegreerd in de kernopdrachten van FSO vzw.
De organisatie alsook de website wordt in 2012 verder uitgebouwd

Selor (Facebook)
Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leestoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

Mariasteen (Facebook)
Mariasteen vzw is een maatwerkbedrijf met vier grote afdelingen: metaal en montage; hout; groen en enclave. Ook de diensten: Eetcafé Hoeve Ter kerst, Feest- en Congrescentrum De Oude Melkerij,... kregen doorheen de jaren een belangrijke plaats binnen Mariasteen.

Sociale Werkplaats Molendries (Facebook)
Sociale Werkplaats Molendries vzw is een maatwerkbedrijf. Sociale tewerkstellingsprojecten binnen Molendries zijn: Restaurant Molendries, ’t Buurtwinkeltje, de Poetslijn en de klusjesdienst.

Health2work (Facebook)
Health 2 work is een bedrijf gespecialiseerd in ergonomische zorg-hulpmiddelen.

Vorming

Bednet (Facebook)
Bed-net wil kinderen en jongeren die in bed liggen helpen via het net.

Eerste Hulp Bij Beperking
EHBB biedt opleidingen aan over de omgang met mensen met een verstandelijke beperking.

Eurekaonderwijs (Facebook)
De vzw wil normaal tot hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen extra kansen bieden om in het gewoon onderwijs goed te functioneren.

Vonx (Facebook)
VONX is als samenwerkingsverband de vormingsorganisatie die WIEV, Handicum, VIBEG en VMG. Door de krachten te bundelen wordt dit samenwerkingsverband vaak beschouwd als de referentie voor leren en ontwikkelen bij mensen met een beperking en hun omgeving (familie, vrijwilligers, professionele ondersteuners).

Pasform (Facebook)
Pasform is gegroeid uit de vormingsorganisaties Tievo, De Brug en Het Grote Plein.
Ze richten zich voornamelijk op personen met een verstandelijke beperking, personen met een verstandelijke beperking en autisme én voor iedereen die personen met een beperking ondersteunt.

KU Leuven (Facebook)
Als student met een functiebeperking krijgt u aan de KU Leuven gelijke kansen tot volwaardige participatie aan het onderwijs en het studentenleven.

letop.be (Facebook)
Eerste hulp bij leerstornissen en/of problemen bij het leren.

Magenta Project (Facebook)
Zorg-werk-leven balans voor ouders met een zorgenkind.

Onderwijs Vlaanderen (Facebook)
Site van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

VZW Mentor (Facebook)
Is o.a. gericht op Leerlingen secundair en hoger onderwijs, docenten, assistenten, ouderen, familie, vrienden, professionelen, lokale besturen en bedrijven.
De bezoeker kan er zelf ervaren hoe het is om met een beperking door het leven te gaan.

Divergent (Facebook)
Divergent wil werkzoekende en werkende personen met een arbeidshandicap opleiden en/of begeleiden naar een passende en duurzame tewerkstelling.

WVA vzw (Facebook)
Werkgroep vorming in Actie.

Vrije Tijd

altijdgenieten.be
Als gastvrouw, van opleiding verpleegkundige, heet ik jullie hartelijk welkom in mijn kleinschalige

B&B te Moerkerke, landelijke deelgemeente van Damme.

Clini Clowns (Facebook)
De Cliniclowns zijn sinds 1994 zichtbaar aanwezig in heel wat Belgische ziekenhuizen en zorginstellingen.
De clowns brengen door middel van humor, spel, verbeelding en creativiteit.op een artistieke en sociale manier afleiding en plezier aan kinderen en jongeren die door een tijdelijke of langdurige ziekte of handicap in een ziekenhuis, instelling of andere verzorgende omgeving verblijven.

Culturama vzw (Facebook)
Met de inclusie gedachte als motief wil Culturama vzw, rekening houdend met de individuele functionele beperkingen, personen begeleiden om te komen tot een optimale ‘cultuurbeleving’

De Kade Vakantiewijzer (Facebook)
Vakantiewijzer is een dienstverlening die individuele vakanties op maat van personen met een beperking beoogt. Zij luisteren wat de persoon met een beperking nodig heeft om samen met zijn gezin, familie, netwerkt,... te kunnen genieten van vakanties. Zij werken samen met vakantieverblijven waar zowel mensen met als zonder beperking welkom zijn, en voorzien, indien nodig, ter plaatse medische ondersteuning, hulpmiddelen, assistentie bij een uitstap, een toegankelijke infobrochure over de omgeving,...

De Kleppe Vakantiehuis (Facebook)
De Kleppe wil een vakantie aanbieden met inhoud en zorg.m

 • Vakantie dicht bij de natuur en de dieren van de boerderij.
 • Vakantie in een aangename en toegankelijke accommodatie met zorgmogelijkheden.
 • Een dagje op vakantie naar De Kleppe? Kan ook!


Doeda (Facebook)
Dit is een website waarop organisaties, verenigingen en voorzieningen die vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking organiseren, zichzelf en hun activiteiten kenbaar kunnen maken.

Dottie
Dottie is een sociale netwerksite waar mensen met een beperking of aandoening op een leuke manier in contact kunnen komen met lotgenoten.

Indivo
Organiseert vrije tijd activiteiten voor mensen met een beperking/handicap uit de regio Brussel, Halle en Vilvoorde.

Hoeve Megusta (Facebook)
Bekommerd om het welzijn van mensen/kinderen met beperkingen hebben de initiatiefnemers er voor gezorgd dat boerderij, naast en actief landbouwbedrijf, ook toegankelijk is voor buitengewone mensen/kinderen met een mentale of fysische beperking. "Buitengewoon" omdat gasten met een beperking er terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding of fijne vakantie. De hoeve is aangepast voor rolstoelgebruikers, slechtzienden, slechthorenden,... en voldoet aan de normen voor een A+label.

Inter (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreet en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

imfreee.org (Facebook)
I’m freee biedt u reisbestemmingen aan waar u zich niet beperkt voelt. Enerzijds zien ze erop toe dat de accommodatie en infrastructuur van deze bestemmingen aangepast en toegankelijk zijn. Anderzijds zorgen zij de hele dag voor persoonlijke assistentie. De persoonlijke assistentie is de rode draad in het concept van "I'm Freee!!" Traveling. De mensen waar ze mee samenwerken zijn steeds afkomstig uit de regio van de reisbestemming. Deze persoonlijke assistenten (P.A.'s) zijn speciaal opgeleid om u op een subtiele en discrete manier bij te staan enkel en alleen wanneer het nodig is.

Kampenhoeve (Facebook)
Op De Kampenhoeve kan iedereen terecht voor een boerderijbezoek, mobiel of minder mobiel, gewoon of net een beetje anders. Iedereen is er welkom en kan de geitjes en de kippen voederen, de ezels knuffelen en borstelen.

Vakantiehuis Fabiola (Facebook)
Ontstaan uit een familiaal vakantiehuis voor kinderen met een handicap, staat Vakantiehuis Fabiola vandaag voor een eigentijds kinder- en jeugdvakantiecentrum.
De aandacht voor het kind, in het bijzonder het kind met een handicap, vindt een permanente vertaling in aangepaste diensten en voorzieningen.

Openweide (Facebook)
Openweide vzw is gelegen aan het natuurreservaat "het Walenbos" in Tielt-Winge en verenigt op een unieke manier zorg op maat, vrije tijd en natuurbeleving, .individueel aangepast aan kinderen en jongeren met een zorgvraag.

Paradanszo (Facebook)
PARADANSZO vzw geeft danslessen, op een haalbaar tempo, voor kinderen en jongvolwassenen met een enkel- of meervoudige beperking.Daarnaast verwelkomen ze natuurlijk ook valide dansers.

Pocoapoco
Poco a poco, een integratieorkest. Poco a poco betekent: "beetje bij beetje" , stap voor stap, geleidelijk aan. 40 orkestleden hebben een handicap. 40 niet. Het jongste lid is 15 jaar, de oudste muzikant telt al meer dan 80 lentes. Zowel het oor als het oog komt aan bod. De zeer aparte manier van dirigeren alleen al, is de moeite om te zien.

Spelotheken (Facebook)
De Vlaamse spelotheken (ook speelotheken of speel-o-theken genoemd) zijn uitleendiensten van speelgoed waar met hart en ziel gespeeld wordt, maar die ook nog andere doelen dienen.
Zo krijgt u op de site per provincie een duidelijke aanwijzing van de van spel-o-thelen die bijzondere aandacht hebben voor mensen met een beperking.

Rode Kruis (Facebook)
Het rode kruis organiseert, naast de door iedereen gekende activiteiten, aangepaste vakanties voor personen die door hun handicap, ziekte of ouderdom moeilijk zonder begeleiding op reis kunnen.

Toegankelijke Jeugdlokalen (Facebook)
Deze website is het resultaat van het onderzoek naar de integrale toegankelijkheid van de infrastructuur in de jeugdsector (jeugdhuizen, jeugdbewegingslokalen en lokalen van maatschappelijk kwetsbare jongeren) dat in 2011 werd uitgevoerd.

Toegankelijke Reizen
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking met verschillende organisaties en diensten van en voor mensen met een handicap. Opdracht van het Infopunt is de ontbrekende informatie over reizen met een handicap aanvullen.

Volgens Willy
De boeken behandelen zeer herkenbare thema’s gezien vanuit het perspectief en op maat van volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wai Not (Facebook)
WAI-NOT is een initiatief dat internet toegankelijk wil maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

vzw Opstap
Vzw Opstap organiseert vakanties, weekends en activiteiten voor het kind/volwassene met beperkingen, rolstoelgebruikers, en hun gezin.

Wetravel2 (Facebook)
Vanuit zijn ervaringsdeskundigheid beschikt deze reisorganisator over de knowhow, ervaring en lokale contactendie u als reiziger met een beperking niet enkel het reizen mogelijk maken, maar u ook verzekeren van een warm welkom. 

Wonen

Inclure (Facebook)
Inclure Architecten staat voor inclusieve, kwaliteitsvolle architectuur die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We streven ernaar om elk gebouw en elke omgeving voor iedereen, inclusief personen met een beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale kwaliteiten. Voor gespecialiseerd advies omtrent inclusieve architectuur en toegankelijkheid of voor de realisatie van uw inclusief toegankelijk project kan u bij ons terecht.

Inclusie Invest (Facebook)
Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap waarin de zorgsector en geëngageerde privépersonen de handen in elkaar slaan om aangepaste, betaalbare woonvormen voor mensen met een beperking, dicht bij hun bestaande netwerk, te bouwen.

Isemoa
Het ISEMOA-project ontwikkelt een kwaliteitszorgsysteem om steden en gemeenten te ondersteunen om de toegankelijkheid van het openbaar domein en het openbaar vervoer te verbeteren.

Tackling Social Inclusion
In het TSE project werken de steden Gent (B), Rotterdam (NL) en Southampton (UK) samen. Ze zoeken naar innovatieve methoden om de sociale exclusie aan te pakken. Het doel is de steden voor iedereen toegankelijk te maken

Inclure (Facebook)
Inclure Architecten staat voor inclusieve, kwaliteitsvolle architectuur die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We streven ernaar om elk gebouw en elke omgeving voor iedereen, inclusief personen met een beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale kwaliteiten. Voor gespecialiseerd advies omtrent inclusieve architectuur en toegankelijkheid of voor de realisatie van uw inclusief toegankelijk project kan u bij ons terecht.

Health2work (Facebook)
Health 2 work is een bedrijf gespecialiseerd in ergonomische zorg-hulpmiddelen.


Zorgaanbieders

Dominiek Savio (Facebook)
Dominiek Savio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking, meervoudige beperking en een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op het vlak van zorg, wonen, thuisbegeleiding… Bovendien voorziet zij in basisonderwijs en secundair onderwijs type 4.

Blijdorp (Facebook)
Dienstverleningcentrum voor personen met een verstandelijke handicap uit de regio van Dendermonde.

Den Dries (Facebook)
Den Dries waardeert zijn cliënten op een onvoorwaardelijke manier. De organisatie verbindt er zich toe hen de kans te bieden om in een stimulerende en bewegende omgeving zichzelf te ontdekken en te ontplooien. De cliënten geven een zinvolle invulling aan hun leven. Samen met de begeleiders leren ze kiezen en invloed uitoefenen. Wonen en werken zijn doordrongen van dit zoeken naar persoonlijke ontplooiingskansen, samen met de anderen.

Ik Zoek Zorg (Facebook)
Ik Zoek Zorg is een gratis, laagdrempelig platform met informatie over het zorgaanbod in Vlaanderen en de mogelijke open plaatsen die er zijn.

Mynexuzhealth (Facebook)
Nexuzhealth wil de kwaliteit van de zorg voor een patiënt vergroten door de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen op een transparante en eenduidige manier aan te bieden. Een geïntegreerde aanpak binnen en tussen ziekenhuizen zorgt ervoor dat:

 • alle disciplines bijdragen aan hetzelfde patiëntendossier;
 • er één dossier per patiënt bestaat over ziekenhuizen heen voor alle types zorgverleners;
 • informatie door de verschillende instellingen op dezelfde wijze geïnterpreteerd wordt;
 • kennis over ziekenhuizen heen gedeeld wordt.
Nexuzhealth is van mening dat dit de enige juiste richting is om de kwaliteit in de zorgsector tot een hoger niveau te brengen.De verschillende sites werden in gezamenlijk overleg tussen de vzw Tolbo en de desbetreffende organisatie aan dit overzicht toegevoegd.De vzw Tolbo draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de aangeboden sites.


F