Brussel

Brussel

Advies

Enter vzw (Facebook)
Vlaams Expertisecentrum toegankelijkheid.

Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.

Inter Vlaanderen (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

Toegankelijkheidsbureau
Het Toegankelijkheidsbureau heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, tewerkstelling en dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen.


Westkans.be
Westkans vzw werd op initiatief van de provincie West-Vlaanderen opgericht.
Ze bracht het netwerk van organisaties die werken rond de thema’s gelijke kansen en toegankelijkheid samen.
Hun ervaring en deskundigheid in het werkveld vormt de basis van het West-Vlaams adviesbureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid.

Belangenorganisaties

ALS Liga (Facebook)
Deze site van de ALS liga bevat waardevolle informatie omtrent de ziekte in al haar facetten en actuele ontwikkelingen. Met deze informatie richten ze zich tot de patiënten zelf, hun familie, hun omgeving en alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ALS te maken hebben.

Blue Assist (Facebook)
BlueAssist is een icoon dat vertrouwen biedt om hulp te vragen door mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen aan een medeburger.

Braille Liga (Facebook)
De aanpak van de Brailleliga steunt op de bereidwilligheid om personen met een visuele beperking te begeleiden en ondersteunen opdat zij een optimale zelfstandigheid kunnen verwerven of behouden, en hun eigen keuzes kunnen bepalen.

Actief in heel België biedt de Brailleliga vzw gratis hulp en ondersteuning in diverse aspecten en fasen van het leven:

  • Sociale begeleiding en psychologische steun
  • Begeleiding en aanleren van technieken die de zelfstandigheid vergroten
  • Beroepsopleiding en -integratie, arbeidsbemiddeling
  • Culturele en vrijetijdsactiviteiten


Epilepsie liga (Facebook)
In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Gezinsbond (Facebook)
Heeft in gans zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Grip vzw (Facebook)
Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

Hospichild (Facebook)
Hospichild.be is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Muco
Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose.

Nema (Facebook)
Nema vzw, de Vlaamse vereniging neuromusculaire aandoeningen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA/spierziekte) en hun naasten. Zij zorgen o.a. voor Lotgenotencontact, uitwisselen van tips en ervaringen, vormingsdagen,…

Participatie Autisme (Facebook)
De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

Verwijzers platform
Vlaams platform van verwijzende instantie voor personen met een handicap.

Samana (Facebook)
Samana heeft als doel de weerbaarheid van chronisch zieke en zorgbehoevende mensen en hun mantelzorgersis een vereniging van chronisch zieke mensen en mantelzorgers


Beleid

UNIA (Facebook)
Site van het centrum voor gelijkheid van kansen en rascismebestrijding.

Enter vzw (Facebook)
Vlaams Expertisecentrum toegankelijkheid.

Inter Vlaanderen (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreet en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

Gelijke Kansen
Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil de achterstellingmechanismen en discriminaties tegengaan. Het wil ze zichtbaar en bespreekbaar maken, ze bestrijden en de totstandkoming van nieuwe mechanismen voorkomen.

Hierbij heeft het oog voor verschillen tussen sociale groepen (diversiteit) en ook voor de individuele ontplooiing en ontwikkeling van mensen (emancipatie) binnen die groepen, waarbij niemand wordt uitgesloten (non-discriminatie) en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de onderlinge samenhang (solidariteit)
Vandaar dat je op deze site van de Vlaamse overheid informatie kan terugvinden in verband met :

  • discriminatieklachten
  • toegankelijkheidsadvies
  • databank Toegankelijk Vlaanderen
  • expertendatabank
  • projectsubsidies
  • het Vlaams gelijkekansenhuis

Perspectief 2020
Deze website werd ontwikkeld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in nauw overleg met de veranderingsmanager Jean-Pierre Vanbaelen en het kabinet van Vaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen.

Weliswaar (Facebook)
Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector zelf.

Instellingen

Brulocalis
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.

Brap
Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap.

Brudoc
Documentaire catalogi van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

BWR
De Brusselse welzijnsraad stimuleert een toegankelijk welzijnsaanbod voor elke burger in Brussel. Zij stimuleren en organiseren overleg en samenwerking tussen het Nederlands- en tweetalige welzijnsaanbod in Brussel.

CMDC CDCS
Centrum voor Maatschappelijke Coördinatie en Documentatie - Interactief Agentschap voor welzijnsinformatie in Brussel.

Hospichild (Facebook)
Hospichild.be is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Sociaal Brussel
Sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zorg Zoeker
Op Zorgzoeker vindt u gezondheids- en welzijnsgegevens uit Brussel & Vlaamse Rand.

Beurzen

Reva (Facebook)
Informatiebeurs voor mensen met een beperking
Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA vindt u zeker de juiste oplossing! Daar zorgen de 150 exposanten of een deelname aan een van de studiedagen of workshops voor.


Cultuur

Cultuurnet
CultuurNet Vlaanderen startte in 2010 een project om de deelname aan het cultuur- en vrijetijdsleven door mensen met een handicap te vergemakkelijken door middel van slimme vrijetijdsagenda's die het brede vrijetijdsaanbod filteren op (fysieke) toegankelijkheid.

Herita (Facebook)
Herita motiveert mensen van alle leeftijden om hun verleden actief te beleven. Herita nodigt je uit voor erfgoedactiviteiten, organiseert Open Monumentendag en maakt historische sites opnieuw toegankelijk. Enkel op die manier kan je volgens de vzw een band met je rfgoed opbouwen en apprecieer je het nog meer.

Kenniscentra

Aditi vzw (Facebook)
Aditi vzw is een ledenorganisatie die advies, informatie en ondersteuning geeft betreffende seksualiteit, aan personen met een handicap en hun netwerk.

CM (Facebook)
Naast een breed gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg en ziekte en behandeling, heeft de CM ook een uitgebreid en specifiek aanbod voor personen met een handicap ontwikkeld

Comalso (Facebook)
Als u bij de geboorte, door ziekte of ongeval, handicap niet meer kan spreken, biedt het Belgische Centrum voor ondersteunende en alternatieve communicatie verschillende alternatieve communicatie middelen zoals gebaren, symbolen, spraaksynthese ...aan.

Participate Autisme (Facebook)
De vzw Participate stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering.
De vzw telt inmiddels 11 Belgische partners, van wie er 10 in autisme gespecialiseerd zijn.

Inter Vlaanderen (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

UZ Leuven (Facebook)
Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven.

G-sport Vlaanderen (Facebook)
G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport. Door samenwerking binnen en buiten de G-sportsector zien we erop toe dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om G-sport zo ruim mogelijk te stimuleren en integreren in de samenleving


Westkans (Facebook)
Site van West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid.

Koepelorganisaties

Brulocalis

CM (Facebook)
Naast een breed gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg en ziekte en behandeling, heeft de CM ook een uitgebreid en specifiek aanbod voor personen met een handicap ontwikkeld.

Fedos (Facebook)
De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke sociaal-culturele koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking.

Okra (Facebook)
OKRA is de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen.

Steunpunt Lokale Netwerken
Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) vertegenwoordigt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren
Samen met al haar leden legt het SLN de focus op duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit, in het bijzonder voor werkzoekenden en werknemers die nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Vanuit het streven naar een evenredige arbeidsdeelname zetten we in op het creëren van gelijke kansen en diversiteit.

Mobiliteit

Autodelen
Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om de beurt gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Recent werd AVIRA (Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s) waarbij rolstoelvriendelijke wagens gedeeld worden met de bewoners van een voorziening en de buurt opgericht.

Gehandicapten Parkeerplaatsen.nl
Deze site geeft een overzicht van de voorbehouden en aangepaste parkeerplaatsen in de Benelux, Duitsland en Engeland

Meer Mobiel
Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, kortweg Enter, wil met deze site het bestaande vervoeraanbod doorzichtiger en toegankelijker maken voor personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.

Organisaties Allerlei

Zorgzoeker
Op Zorgzoeker vindt u gezondheids- en welzijnsgegevens uit Brussel & Vlaamse Rand.

Hart Voor Handicap (Facebook)
Hart voor Handicap, het vroegere Sinterklaasfonds, wil door het financieel ondersteunen van innovatieve projecten in de zorg voor mensen met een beperking goede praktijken van empowerment en burgerschap (volwaardig deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten) stimuleren.

Overheidsinstellingen

De Sociale Kaart
De sociale kaart is in de eerste plaats een instrument dat snel en efficiënt een antwoord moet bieden op de hulpvraag van een cliënt. Welke organisaties voldoen aan de hulpvraag? Wat zijn de specificaties van die organisaties? Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats?

Fonds voor Medische Ongevallen
Het Fonds voor de Medische Ongevallen - of kortweg het FMO - staat ter beschikking voor personen die menen schade te hebben geleden.
Als gevolg van gezondheidszorg en hieromtrent een advies en een vergoeding willen.

G-Sport Vlaanderen (Facebook)
"G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen met een handicap op een duurzame manier laten sporten of op een gezonde manier in beweging brengen." Iedereen met interesse in de G-sportwereld kan terecht bij het Steunpunt G-sport Vlaanderen
De medewerkers antwoorden zo goed mogelijk op alle vragen of verwijzen u door naar de juiste organisatie.

Directie-Generaal Personen met een Handicap
De Directie-generaal Personen met een handicap kent tegemoetkomingen toe aan volwassenen: de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Ze levert ook attesten en parkeerkaarten af. Ten slotte voert ze medische onderzoeken uit met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag.

Diversiteit Belgium.be
Portaal site van m.b.t. het gelijke kansen en diversiteitsbeleid binnen de federale overheid.

Hulpmiddeleninfo
Deze website van het KOC (Kenniscentrum Hulpmiddelen) van het VAPH biedt Tips en richtlijnen bij de keuze van oplossingen voor problemen met dagelijkse activiteiten, verplaatsingen, computergebruik, communiceren, ...

RIZIV (Facebook)
Het RijksInstituut voor Ziekte en Invaliditeits Verzekering -kortweg RIZIV - organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België.
Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Inter Vlaanderen (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

Selor (Facebook)
Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

VAPH (Facebook)
Site van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Vlibank
In Vlibank vindt u informatie over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis. U kunt de gegevens (naam, brochure, prijs, handelaar ...) raadplegen.

Sport

Anva sport (Facebook)
VZW ANVASPORT richt zich tot andersvaliden die aan sport willen doen. Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het instandhouden en verbeteren van de algemene conditie.
Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve aktiviteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten.

Belgian Paralympic Committee (Facebook)
Het Belgian Paralympic Committee wil de Paralympische atleten de mogelijkheid bieden om uit te blinken en via hun sportprestaties een bron van inspiratie te zijn voor de Belgische maatschappij.  Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en is erkend door het International Paralympic Committee. Het Belgian Paralympic Committee heeft twee leden : Parantee-Psylos vzw en Ligue Handisport Francophone asbl.


Psylos (Facebook)
Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.


Sport In Brussel (Facebook)
Deze site geeft een antwoord op volgende vragen. Welke sportinfrastructuur is toegankelijk voor personen met een handicap? Met welk vervoersmiddel kan ik het bereiken?

UZ Leuven (Facebook)
Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven.

G-sport Vlaanderen (Facebook)
G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport. Door samenwerking binnen en buiten de G-sportsector zien we erop toe dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om G-sport zo ruim mogelijk te stimuleren en integreren in de samenleving

Werken

Diverscity (Facebook)
Onder het motto 'Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid' geeft de sector lokale besturen een concrete invulling aan de engagementen opgenomen in het sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse regering.

Fegob (Facebook)
12 Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling hebben zich verenigd in een federatie, FeGOB. Zij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van personen met een arbeidshandicap.

Passwerk (Facebook)
Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid in voor het testen van software.

Selor (Facebook)
Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

Vrije Tijd

Culturama vzw (Facebook)
Met de inclusie gedachte als motief wil Culturama vzw , rekening houdend met de individuele functionele beperkingen, personen begeleiden om te komen tot een optimale ‘cultuurbeleving’

Dottie
Dottie is een sociale netwerksite waar mensen met een beperking of aandoening op een leuke manier in contact kunnen komen met lotgenoten.

Indivo
Organiseert vrije tijd activiteiten voor mensen met een beperking/handicap uit de regio Brussel, Halle en Vilvoorde.

Inter Vlaanderen (Facebook)
Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreet en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.
Sinds de oprichting van het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’ gaan . Ato vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw samen verder onder de naam Inter.

imfreee.org (Facebook)
I’m freee biedt u reisbestemmingen aan waar u zich niet beperkt voelt.
Enerzijds zien ze erop toe dat de accommodatie en infrastructuur van deze bestemmingen aangepast en toegankelijk zijn.
Anderzijds zorgen zij de hele dag voor persoonlijke assistentie.
De persoonlijke assistentie is de rode draad in het concept van "I'm Freee!!" Traveling. De mensen waar ze mee samenwerken zijn steeds afkomstig uit de regio van de reisbestemming. Deze persoonlijke assistenten (P.A.'s) zijn speciaal opgeleid om u op een subtiele en discrete manier bij te staan enkel en alleen wanneer het nodig is.

Rode Kruis (Facebook)
De hulpverlening van het Rode Kruis is heel uiteenlopend. De sociale activiteiten zijn misschien niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld.Zo organiseren zij jaarlijks verschillende vakantieweken in voor personen die omwille van een fysieke handicap, ouderdom of ziekte moeilijk op vakantie kunnen gaan. Gaat uw voorkeur uit naar een volledig gerenoveerd kasteel, verblijft u liever in een gezellig hotelletje of wilt u de Nederlandse binnenwateren verkennen op een cruiseschip? Kan u misschien met hun mee.

Wonen

Isemoa
Het ISEMOA-project ontwikkelt een kwaliteitszorgsysteem om steden en gemeenten te ondersteunen om de toegankelijkheid van het openbaar domein en het openbaar vervoer te verbeteren.

Tackling Social Inclusion
In het TSE project werken de steden Gent (B), Rotterdam (NL) en Southampton (UK) samen. Ze zoeken naar innovatieve methoden om de sociale exclusie aan te pakken. Het doel is de steden voor iedereen toegankelijk te makenDe verschillende sites werden in gezamenlijk overleg tussen de vzw Tolbo en de desbetreffende organisatie aan dit overzicht toegevoegd.De vzw Tolbo draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de aangeboden sites.